حقوقی

مرتب سازی بر اساس :
 • «موسسات میانجیگری» همچنان بلاتکلیف و منتظر هستند! 8 مهر 1399
  «موسسات میانجیگری» همچنان بلاتکلیف و منتظر هستند!

  تجربه نظام عدالت کیفری سنتی و اعمال ضمانت اجرا‌های قهری صرف، ثابت کرد که امنیت فردی و اجتماعی در قبال افراد بزهکار، فقط از طریق جرم انگاری و وضع پاسخ‌های قهرآمیز (مجازات) محقق نمی‌شود، بلکه برای حصول نتایج مطلوب از یک نظام عدالت کیفری کارآمد، ضروری است که شهروندان نیز در جریان دادرسی‌های کیفری مداخله کرده و شرکت داده شوند.

 • «ثبت آثار تاریخی» و مشکلی دیرین به نام «قوانین پراکنده و غیر موثر»! 6 مهر 1399
  «ثبت آثار تاریخی» و مشکلی دیرین به نام «قوانین پراکنده و غیر موثر»!

  به موجب قانون اساسی و قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، یکــی از وظایــف حاکمیتــی دولــت جمهــوری اسلامی، حفاظــت از میــراث فرهنگــی کشــور اســت. یکــی از راه هــای حفاظــت از ایــن میــراث، ثبــت آثــار ارزشــمند بــه لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی در فهرســت آثــار ملــی اســت. در ایــران، مــا شــاهد قوانیــن و مقــررات گوناگــون و پراکنــده‌ای در زمینــۀ حفاظــت و ثبــت آثــار تاریخــی از صــدر مشــروطیت تاکنــون هســتیم.

 • مقابله قوه قضاییه با «شاهدان پولی» به کمک «ثنا» 6 مهر 1399
   مقابله قوه قضاییه با «شاهدان پولی» به کمک «ثنا»

  شاهدان یکی از عاملان موثری هستند که در کشف حقیقت و اقدامات مجرمان نقش مهمی را ایفا می‌کنند. شهادت افراد می‌تواند سرنوشت متهمان را تغییر دهد. گاهی شهادت، متهمی را از پای چوبه دار نجات می‌دهد و گاه یک شاهد دروغین با اظهاراتش می‌تواند بی گناهی را به جرم ناکرده مجازات کند.

 1 2 3 4 5  ...